СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, дэд хурандаа С.Өлзийбат “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг” мэдүүлэх эрх бүхий 9 алба хаагчдад “НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ” хуулиас болон холбогдох журам зааврын талаар сургалт, мэдээллийг зохион байгууллаа.
IMG_9298IMG_9302

Scroll To Top