Зорилго, зорилт

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд https://thepaperwriting.com/ 2020 оныг “ШШГБ-ын хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчийн нийгмийн баталгааг сайжруулах” жил болгон зарлаж энэ зорилтын хүрээнд:

  • Алба хаагчийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлж, Шүүхийн https://your-writers.net/ шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг ханган, дүгнэх:
  • Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх:
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох, мэргэшсэн, тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Back to top button