Бүрдүүлэх материалын талаарх

Гурав. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд
анх орох иргэний бүрдүүлэх материал

3.1. Анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ:
3.1.1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
3.1.2. намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, төрсөн эх, хадам эцэг, хадам эх,/;
3.1.3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3.1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
3.1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/;
3.1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
3.1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
3.1.8.төрийн алба хаагчийн анкет
3.1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
3.1.10.нийгмийн даатгалын дэвтэр;
3.1.11.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /4х6 хэмжээтэй, 3х4 хэмжээтэй тус тус 2 хувь/;
3.1.12.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
3.1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
3.1.14.өр төлбөртэй эсэх лавлагаа.

3.2.Энэ журмын 3.1-т заасан баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож, сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.

–оОo–

Scroll To Top