ХАРХОРИН СУМЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс харуул хамгаалалтанд 2.000.000 төгрөг шийдвэрлэн телекамер хяналтгүй объектэд шинээр дуу, дүрсний 1, IP 5 телекамер суурилуулан 24 цагийн тасралтгүй хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ нь алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах, хоригдол, хоригдогчийн зүгээс үйлдэгдэж болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг нэмэгдүүлсэн, хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэсэн чухал ач холбогдолтой ажил болсон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button