Өргөдөл, гомдол гаргах заавар

Ангийн даргад санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факсаар ирүүлж болно.
Цахим өргөдөл, гомдлыг dmongoo@gmail хаягаар авч байна.
Ангийн удирдлагууд иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авч, уулзан санал, хүсэлтийг сонсож, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Та бичгээр өргөдөл, гомдол гаргахдаа өргөдөл, гомдол гаргаж буй эрх бүхий албан тушаалтны овог нэр, албан тушаалыг зөв, гаргацтай бичих, өргөдөл, гомдол гаргаж буй огноо, оршин суугаа газар болон шуудангийн хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг заавал бичнэ үү. Хоригдлыг хорих анги шилжүүлэх, хуваарилуулах өргөдлийг ШШГЕГ-т хүлээн авах тул cd.gov.mn цахим хаягт хандаж мэдээлэл авна уу.

Back to top button